İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku Nedir?

İcra-iflas hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki konusu icra edilebilir maddi uyuşmazlıkların çözümü noktasında faaliyet gösteren hukuk dalıdır.

Borçluların borcunu süresi içerisinde ifa etmemesi (ödememesi) durumunda alacaklının yapacağı bir başvuru ile yasaların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde kamu otoritesi kullanılarak borçlunun borcunu ödemesini sağlaması sürecinden ibarettir.

İcra-İflas Hukukunda Kamu Otoritesi

İcra-iflas hukukunda borçlunun borcunu ödemesi konusunda devletin zor kullanma yetkisi vardır. Elbette ki bu yetki de kanunda belirlenmiş işlemler ile sınırlıdır.

Borçlunun hak ve alacaklarına haciz konulması, banka hesaplarına haciz konulması, menkul malları ile gayrimenkullerine haciz konulması, maaşına haciz konulması gibi işlemler, devlet otoritesinin borçlunun borcu ödemesini sağlamak için yapılan işlemlerden bazılarıdır. Bahsedilen tüm bu seçenekler İcra-İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

İcra Takibi Türleri

  • İcra takibi, alacaklının alacağını tahsil amacı ile başlatmış olduğu bir hukuki işlemdir. İcra-İflas Kanununa göre düzenlenmiş icra takibi türleri ise şunlardır:
  • İlamlı icra takibi (ilam niteliğinde belgelerin dayanak olarak kullanıldığı icra takibidir. İlam niteliğinde belgelere mahkeme kararları, tüketici hakem heyeti kararları örnek gösterilebilir.)
  • İlamsız icra takibi (Adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir ilama gerek duyulmaksızın, borca herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu olmaksızın açılan icra takibidir.)
  • Kambiyo senetlerine dayalı icra takibi (Bu takip türünde alacaklının elinde bulunan kambiyo vasfına haiz bir senet dayanak yapılır.)
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip
  • Kira alacağına dayalı takip (Örnek 13-14, Bu icra takibinde alacaklı kiraya veren, borçlu ise kiracı olmakla birlikte ödenmemiş kira bedellerinin tahsili istemi ile açılacak icra takipleri örnek13, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye talepli yapılacak icra takipleri ise örnek14 olarak adlandırılır.)
  • Çocuk teslim takibi
  • Nafaka takibi

İcra takiplerinin türlerine göre itiraz ve ödeme günleri değişkenlik göstermektedir.

İcra Dosyalarında Yetkili Mahkeme

İcra dosyalarında, takipten doğan uyuşmazlıklarla ilgili her türlü karar mercii, icra takibinin bulunduğu yerin İcra Mahkemeleridir.

İcra-İflas Hukuku Alanında Bir Avukattan Destek Alın.

İcra-İflas kanunu ve buna dayalı açılan icra takiplerinde takip türü, takip dayanakları, takip itirazları gibi konularda profesyonel destek alınması olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu sebeple icra-iflas hukuku gibi teknik konularda bir avukata danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Bodrum icra takibi, bodrum icra dairesi, bodrum senet takibi, bodrum bono, bodrum kira alacağı, bodrum nafaka icrası, bodrum haciz, bodrum tahliye taahhüdü, bodrum tazminat, bodrum mahkeme kararı, bodrum ilamsız icra, bodrum icra davası, bodrum boşanma, bodrum ağır ceza, bodrum asliye ceza, bodrum iş tazminatı, bodrum iş davası, bodrum işten çıkarma, bodrum iş kazası, bodrum tapu iptali, bodrum muvazaa, bodrum tapu iptali ve tescil, bodrum anlaşmalı boşanma, bodrum çekişmeli boşanma, bodrum tasarrufun iptali, bodrum tazminat davası, bodrum avukat, bodrum hukuk bürosu